بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
طرح دوره

                                                       

                                                                  

معاونت آموزشي

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

نام درس: بيماري هاي عفوني 

نوع درس: تئوري عملي

رشته و مقطع دانشجويان:  پزشكي عمومي

 

محل اجرا: بيمارستان رازي قايمشهر

پيش نياز:

تعداد واحد: 3

گروه مدرسين:

دانشكده و گروه آموزشي: گروه عفوني- دانشكده پزشكي

 

شرح درس:

اين قسمت با توجه به كوريكولوم تكميل شود.

هدف كلي:
 آشنايي دانشجوي پزشكي با اپيدميولوزي، علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي و روشهاي تشخيصي و اقدامات پيشگيرانه بيماري هاي عفوني شايع در ايران و منطقه  

اين قسمت با توجه به كوريكولوم تكميل شود.

 

هدف ويژه:

 

 

جدول زمان بندي ارائه درس

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

1

7/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از عفونت هاي ادراري

دكتر لطف اله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

  كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

2

5/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از سل ريوي و خارج ريوي

دكتر احمد عليخاني

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل راهنماي كشوري سل و كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

3

5/9/97

تشخيص هاي افتراقي و نحوه تشخيص و مراقبت از بيماران تب دار

دكتر رويا قاسميان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

4

3/9/97

آموزش طبقه بندي آنتي بيوتيك ها و انديكاسيون تجويز آنها، آشنايي با عوارض و تداخلات دارويي و  احتياطات لازم در تجويز باليني آنتي بيوتيك ها

دكتر فرهنگ بابا محمودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

5

10/9/97

طبقه بندي هرپس ويروس ها و آشنايي با علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري هريك از اين ويروس ها

دكتر لطف الله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

6

14/9/97

اپيدميولوژي وعلايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از تب هاي خونريزي دهنده ويروسي

دكتر لطف الله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

7

8/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از عفونت HIV/AIDS

دكتر احمد عليخاني

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل راهنماي كشوري  ايدز و كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

8

5/9/97

آشنايي با  تعاريف عفونت هاي بيمارستاني و ايزولاسيون و اقدامات اساسي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني

دكتر عليرضا داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

9

8/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از پنوموني حاد

دكتر عليرضا داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

10

12/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از بيماري هاي مقاربتي

دكتر احمد عليخاني

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

11

18/9/97

اپيدميولوزي و علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از مسموميت هاي غذايي

دكتر شهريار عاليان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

12

11/9/97

اپيدميولوزي و علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري بيماري هاي تنفسي فوقاني و آنفلو آنزا

دكتر نرگس نجفي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

13

12/9/97

تشخيص هاي افتراقي و نحوه تشخيص و مراقبت از بيمار مبتلا به سپسيس و شوك سپتيك

دكتر رويا قاسميان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

14

11/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از بروسلوز و تب تيفوييد

دكتر شهريار عاليان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

15

25/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از لپتوسپيروز و شيگلوز

دكتر شهريار عاليان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

16

26/9/97

اپيدميولوزي و علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از هپاتيت هاي ويروسي

دكتر رويا قاسميان

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

17

15/9/97

طبقه بندي بيماري هاي انگلي روده و آشنايي با علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري هريك از اين انگل ها

دكتر لطف الله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

18

19/9/97

تشخيص هاي افتراقي و نحوه تشخيص و مراقبت از بيمار مبتلا به عفونت هاي پوست و بافت نرم

دكتر عليرضا داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

19

15/9/97

اپيدميولوزي و علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از ملاريا

دكتر لطف الله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

20

17/9/97

علايم و نشانه هاي باليني، تشخيص هاي افتراقي، روش تشخيص و نحوه پيشگيري از فارنژييت استرپتوكوكي و تب روماتيسمي و سينوزيت

دكتر لطف الله داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

21

18/9/97

تشخيص هاي افتراقي و نحوه تشخيص و مراقبت از بيمار مبتلا به مننژيت و انسفاليت

دكتر عليرضا داودي

آموزش تركيبي شامل معرفي موارد بيماري، سخنراني با استفاده از پاورپوينت، كنفرانس دانشجويي، پرسش و پاسخ

كتاب تكست هاريسون  به عنوان منبع اصلي و كمك گرفتن از ساير منابع شامل كتاب تكست بيماري هاي عفوني مندل و  up to date

 

وظايف و تكاليف دانشجو: (سهم هر وظيفه را به درصد تعيين نماييد:)

الف: حضورفعال...30%...                             ج: امتحان ميان ترم.......10%..

ب: انجام تكاليف.......10%.                         د: امتحان پايان ترم......50%...

شيوه ارزشيابي دانشجويان:
آزمون
MCQ  : 80 سوال

 

منابع:

 

توضيحات:

 

 

امضاي مدير گروه:

امضاي معاون آموزشي دانشكده:

در ادامه، طرح درس ضميمه گردد.

 

 

 

 

1397/10/27
Powered by DorsaPortal