بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
معرفي

 

 

معاون آموزشي: دكتر احمد عليخاني

 

درجه علمي : دانشيار

آدرس پستي :قائمشهر-مركز آموزشي درماني رازي               

تلفن محل كار: 42316349-011 98+

 معاونت آموزشي  مركز از سال 1397 تا كنون

*************************************************************************************** 

كارشناس خدمات آموزشي : خانم هاجر كاكويي

 

 

 

درجه علمي : كارشناس ارشد مديريت آموزشي

آدرس پستي :قائمشهر-مركز آموزشي درماني رازي               

تلفن محل كار: 42316349-011 98+

 كارشناس خدمات آموزشي از سال 1387 تا كنون

  *************************************************************************************

 

پرستار واحد آموزش : خانم سميه عمادي

 

 

 

درجه علمي : كارشناس پرستاري

آدرس پستي :قائمشهر-مركز آموزشي درماني رازي               

تلفن محل كار: 42316319-011 98+

 كارشناس آموزش از سال 1394 تاكنون

 **************************************************************************************

كارشناس HEDO : خانم معصومه عبدي

 

 

 

درجه علمي : كارشناس ارشدمديريت خدمات بهداشتي درماني

آدرس پستي :قائمشهر-مركز آموزشي درماني رازي               

تلفن محل كار: 42316236-011 98+

 كارشناس پژوهش از سال 1398 تاكنون

 

كارشناس امور دانشجويي: خانم ليلا سپاهي

 

 

 

درجه علمي : كارشناس ارشد مديريت آموزشي

آدرس پستي :قائمشهر-مركز آموزشي درماني رازي               

تلفن محل كار: 42316349-011 98+

 كارشناس دانشجويي از بهمن سال 1395 تاكنون

 

1398/07/02
Powered by DorsaPortal