بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
عناوين و روشهاي انجام خدمات
پذيرش كليه بيماران تصادفي به صورت رايگان و اقدام درماني در اسرع وقت

پذيرش كليه بيماران ارتوپدي در صورت مراجعه مستقيم و پذيرش از مراكز ديگر.

پذيرش كليه بيماران سرويس مسموميت  ها-نروسرجري و انجام اقدامات اوليه درماني و سپس با هماهنگي به مراكز ديگر اعزام ميشوند.

پذيرش كليه بيماران كه دچار كاهش سطح هوشياري –اختلال گوارش-خونريزي فعال گرديدند و اقدامات اوليه و ثاونيه.

پذيرش كليه بيماران اورژانسي سرويس جراحي عمومي
 انجام اقدامات اوليه درماني براي بيماران قلبي و پذيرش از مراكز ديگر جهت بستري در بخش ccu
پذيرش كليه بيماراني كه دچار سوختگي جزعي و كلي شدند و اعزام آنان به بيمارستان زارع.

پذيرش كليه بيماران ريوي كه با استرس تنفسي مراجعه نمودند .

پذيرش كليه بيماران كه با حوادث مغزي از نوع خونريزي مراجعه مي نمايند .

پذيرش كليه مراجعين سر پايي جهت انجام تزريقات

پذيرش كليه مراجعين سرپايي جهت پانسمان

پذيرش كليه مراجعين سرپايي جهت انجام كشيدن بخيه

پذيرش كليه مراجعين جهت انجام عمل هاي جراحي سرپايي مثل در آوردن خال زيگيل و كشيدن ناخن .

سرويس دهي جهت خدمات جراحي كوچك بيماران بستري در بخش اورژانس مثل
DPL  فيكس كردن كاتتر CVP  كتدان و ......

پذيرش كليه بيماران اورژانسي سرويس غدد متابوليست

پذيرش كليه بيماران مزمن داخلي – سيروز كبدي سرپايي جهت
TaP مايع آسيب .

پذيرش كليه بيماران آنكولوژي جهت خدمات سرپايي تزريق خون و يا لاكت .

گچ گيري بيماران بستري شده در سرويس ارتوپدي

انجام خدمات سرپايي
ABG

انجام خدمات سرپايي بخيه

انجام خدمات سرپايي سشتشوي و يا در آوردن كاتتر شالدون

گرفتن نوار قلبي و يا مغزي بد حال و
Stable نمودن آنها در نهايت اخذ پذيرش از بيمارستان مربوطه و اعزام بيماران به آن واحد
انجام خدمات سرپايي و شستشوي معده
انجام كليه تزريقات وريدي سرم تراپي
انجام سوندا‍‍‍ژادراري ،گذاشتن NGT و گچ گيري
 

نحوه پذيرش بيمار به دو صورت  ميباشد:

1مراجعه به كلينيك تخصصي صبح و عصر و از آنجا در صورت نياز بستري در بخش.

2مراجعه به اورژانس بيمارستان (سرپايي يا بستري).


بخش اورژانس بيمارستان و نوع خدماتي كه ارايه مي دهد :


پذيرش كليه بيماران تصادفي به صورت رايگان و اقدام درماني در اسرع وقت

پذيرش كليه بيماران ارتوپدي در صورت مراجعه مستقيم و پذيرش از مراكز ديگر.

پذيرش كليه بيماران سرويس مسموميت  ها-نروسرجري و انجام اقدامات اوليه درماني و سپس با هماهنگي به مراكز ديگر اعزام ميشوند.

پذيرش كليه بيماران كه دچار كاهش سطح هوشياري –اختلال گوارش-خونريزي فعال گرديدند و اقدامات اوليه و ثاونيه.

پذيرش كليه بيماران اورژانسي سرويس جراحي عمومي

 انجام اقدامات اوليه درماني براي بيماران قلبي و پذيرش از مراكز ديگر جهت بستري در بخش ccu

پذيرش كليه بيماراني كه دچار سوختگي جزعي و كلي شدند و اعزام آنان به بيمارستان زارع.

پذيرش كليه بيماران ريوي كه با استرس تنفسي مراجعه نمودند .

پذيرش كليه بيماران كه با حوادث مغزي از نوع خونريزي مراجعه مي نمايند .

پذيرش كليه مراجعين سر پايي جهت انجام تزريقات

پذيرش كليه مراجعين سرپايي جهت پانسمان

پذيرش كليه مراجعين سرپايي جهت انجام كشيدن بخيه

پذيرش كليه مراجعين جهت انجام عمل هاي جراحي سرپايي مثل در آوردن خال زيگيل و كشيدن ناخن .

سرويس دهي جهت خدمات جراحي كوچك بيماران بستري در بخش اورژانس مثل
DPL  فيكس كردن كاتتر CVP  كتدان و ......

پذيرش كليه بيماران اورژانسي سرويس غدد متابوليست

پذيرش كليه بيماران مزمن داخلي – سيروز كبدي سرپايي جهت
TaP مايع آسيب .

پذيرش كليه بيماران آنكولوژي جهت خدمات سرپايي تزريق خون و يا لاكت .

گچ گيري بيماران بستري شده در سرويس ارتوپدي

انجام خدمات سرپايي
ABG

انجام خدمات سرپايي بخيه

انجام خدمات سرپايي سشتشوي و يا در آوردن كاتتر شالدون

گرفتن نوار قلبي و يا مغزي بد حال و
Stable نمودن آنها در نهايت اخذ پذيرش از بيمارستان مربوطه و اعزام بيماران به آن واحد

انجام خدمات سرپايي و شستشوي معده

انجام كليه تزريقات وريدي سرم تراپي

انجام سوندا‍‍‍ژادراري ،گذاشتن NGT و گچ گيري

1397/07/23
Powered by DorsaPortal