بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
طرح درس

اطلاعات مربوط به استاد:  دكتر فرهنگ بابامحمودي

- نام استاد:          دكتر فرهنگ بابامحمودي                                                 آخرين مدرك تحصيلي :         دكتري تخصصي رشته بيماريهاي عفوني             رشته تحصيلي:      بيماري هاي عفوني و گرمسيري                                                                                          سابقه آموزشي : 39

گروه آموزشي:        عفوني و پوست                         سابقه تدريس درس مورد نظر :      39        شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس       روش ارزشيابي دانشجو  طراحي سوالات امتحاني      روش تدريس       

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:      :      بيماري هاي عفوني و گرمسيري              مقطع تحصيلي          دكتراي حرفه اي                                                                                                      نيم سال تحصيلي:   94-93      لغايت 95-94                                 دانشكده:     پزشكي ساري                                      تعدا د فراگيران:          25-15                                                                                                                                             

پزشكي عمومي                                           

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :                                                          نوع درس: تئوري            عملي    كارآموزي                           تعداد واحد:                           ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد محتوايي و اجرايي طرح درس: 

 امضاء مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف بيماري سل

-         اپيدميولوژي سل

-         باكتريولوژي سل

-         پاتوفيويولوژيكي سل

-         ايمونولوژي سل

-         راههاي ورود

-         آلودگي به سل

-         بيماري ايجاد شده

-         ريسك ابتلا به سل

-         علائم باليني سل ريوي

-         علائم راديولوژيك سل

-         يافته هاي آزمايشگاهي

-         تست PPD

-         تشخيص بيماري

-         داروهاي ضد سل و دوز و عوارض آنها

-         پيشگيري از سل

سل و ايدز

در پايان درس دانشجو قادر باشد:

-         بيماري سل را تعريف نمايد.

-         اپيدميولوژي سل را در ايران و جهان مقايسه نمايد.

-         باسيل سل و ويرولانس فاكتور آن را توضيح دهيد.

-         راههاي ورود باسيل به بدن و نحوه مقابله سيستم دفاعي با آن را ليست نمايد.

-         تفاوت بين آلودگي به سل و بيماري سل را بازگو نمايد.

-         افرادهاي ريسك را ذكر نمايد.

-         علائم باليني و راديولوژيك و آزمايشگاهي را بيان نمايد.

-         كليشه راديوگرافي ريه فرد مبتلا را تفسير نمايد.

-         تست PDPرا انجام دهد و آن را تفسير نمايد.

-         نحوه گرفتن خلط از بيمار را به بيمار آموزش دهد.

-         نحوه شروع درمان و انواع داروهاي ضد سل و تفاوت به آنها و عوارض‌آنها را ليست نمايد.

-         راههاي پيشگيري از سل را ليست نمايد.

تشخيص سل همراه با ايدز را بتواند با غير ايدز مقايسه كند.

شناختي

نگرشي

مهارتي

 

 

آشنايي دانشجويان با بيماري سل و خطرات آن براي سلامت انسان و فاكتورهاي موثر بر ابتلا به بيماري و شناخت ساختار با سيل و نحوه بيماري زايي و دفاع بدن در مقابل آن.

انواع تظاهر و علائم باليني و آزمايشگاهي و راديولوژيكي سل راه رسيدن به تشخيص بيمار و اهميت آزمايش خلط و نحوه درمان و پيشگيري و شناخت عوارض بيماري و داروهاي آن توام شدن ايدز با سل

 

1-   سخنراني

2-   ارائه نمونه

3-   ايفاي نقش

4-   پرسش و پاسخ

 

 

 

 

-   شفاهي

-   MCQ

-   بيان مورد

 

 

 

 

 

هدف كلي :..................................

 

- حيطه شناختي(1- دانش2-ادراك3- كاربرد4- تجزيه و تحليل 5-  تركيب 6- رزشيابي)

 - حيطه نگرشي- رفتاري ( 1- دريافت2- واكنش3- ارزشگذاري4- سازماندهي ارزشها4- دروني شدن ارزشها)

- حيطه مهارتي(1- تقليد 2- اجراي تحت نظارت 3- اجراي مستقل4- دقت و سرعت5- هماهنگي حركات 6- عادي شدن)

 

 


 

طرح درس   Lesson Plan:

  طرح درس به خط مشي آموزشي اطلاق مي‌شود كه توسط استاد براي جلسات درس يك دوره آموزشي تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر طرح درس، نقشه‌ي آموزشي است كه استاد بر اساس شرايط و امكانات چارچوب تدريسي را طراحي مي‌كند كه طبق آن، استاد و دانشجو در هنگام تدريس با هدفي مشترك و مشخص به يك سو حركت مي‌كنند.

 

 اجزاي طرح درس:

v     اطلاعات اوليه طرح درس: در اين فرم اطلاعات مربوط به استاد، فراگير و درس نوشته مي شود(امتياز اين قسمت 5 مي باشد) در انتهاي فرم، طرح درس از لحاظ محتوايي(طبق سرفصل نوشته شده است) و اجرايي (طبق طرح درس تدريس شده و طرح درس در اختيار دانشجويان قرار گذاشته شده است) توسط مدير گروه تائيد مي گردد.

v    اهداف كلي آموزش:

اين اهداف بايد به طوري نوشته شوند كه پيامد آموزش(learning outcome) را بيان كنند. پيامد آموزشي را به صورت كلي، اما روشن با يك فعل كلي نوشته مي شود. (امتياز اين قسمت 5 مي باشد)

 

 

v      نوشتن رئوس مطالب: براي تهيه اهداف ويژه جهت رسيدن به هدف كلي بايد قدمهاي مناسبي برداشته شود. براي اين كار بهتر است ابتدا رئوس مطالب و مفاهيم اصلي درس را استخراج كنيد.(امتياز اين قسمت 5        مي باشد)

v      اهداف رفتاري(SOB):

 

هر هدف كلي با توجه به ميزان اهميتي كه دارد، به چند رفتار ويژه‌ي عيني تقسيم مي‌شود. اين رفتارها در مجموع، اهداف آموزشي مربوط به هر هدف كلي را در بر مي‌گيرند. به عبارت ديگر هدفهاي رفتاري عبارتند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاري كه قابل مشاهده كردن، شنيدن، لمس كردن و قابل سنجش باشند. اين قبيل اهداف مشخص مي سازند كه دانشجويان به هدفهاي كلي رسيده اند. براي نوشتن هدفهاي رفتاري رعايت چهار ويژگي ؛ مخاطب، فعل رفتاري، شرايط و معيار و درجه، ضروري مي باشد. (امتياز اين قسمت 45 مي باشد )

v      حيطه يادگيري و سطح يادگيري:

SOB بايد در سه حيطه يادگيري (شناختي، نگرشي- رفتاري، مهارتي) نوشته شود و سطح حيطه ها مشخص گردد.(امتياز اين قسمت 15 مي باشد )

 

 

v      Must Learn:

در اين قسمت  (- Must learn Better to learn  Nice to Learn) مشخص گردد(امتياز اين قسمت 10 مي باشد ).

 

v      تعيين روش تدريس وسايل آموزشي  :

براي رسيدن به هريك از هدف هاي رفتاري وآموزشي تعيين شده روشي تدريس متناسب با هدفهاي هر قسمت را برگزينيد ( روش سخنراني- روش پرسش و پاسخ - مباحثه- آموزش گروهي - روش هاي شبيه سازي - روش نمايش كلينيكي - گزارش موارد كلينيكي گردش يا بازديد علمي- روش ايفاي نقش و غيره ) (امتياز اين قسمت 10 مي باشد)

 

v      شيوه‌هاي ارزشيابي:

در اين قسمت نوع و نحوه ارزشيابي خود را مشخص كنيد نوع ارزشيابي را مي توانيد با توجه به حيطه‌ي آموزشي هر هدف رفتاري، امكانات گروه، تعداد دانشجويان انتخاب نمائيد.(امتياز اين قسمت 5 امتياز     مي باشد)

 

ü      تائيد نهايي طرح درس منوط به رعايت آيتم هاي مذكور مي باشد و جمع امتياز طرح درس 100              مي باشد.

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف سل خارج ريوي

- سل غدد لنفاوي

- سل پلورياپلورزي

- سل سيستم ادراري تناسلي

- سل دستگاه گوارشي

- سل استخواني مفصلي

- سل دستگاه تنفسي فوقاني

- سل سيستم اعصاب مركزي مننژيت سلي

- نحوه تشخيص سل خارج ريوي

- درمان‌هاي دارويي و جراحي سل خارج ريوي

- عوارض مرگ و مير آنها

دانشجو در پايان درس قادر باشد:

-   بيماري سل خارج ريوي را توضيح دهد.

-         علائم و نشان هاي باليني و تشخيص افتراقي سل غدد لنفاوري را ليست نمايد.

-         پلورزي سلي و تظاهر باليني و اقدام تشخيصي را بيان نمايد.

-         معاينه باليني پلورزي سلي را بتواند انجام دهد و تغيير نمايد.

-         علائم و نشانه هاي باليني سل ادراري و تناسلي و عوارض آن را ليست نمايد.

-         عوامل و راههاي ابتلا به سل گوارشي را ذكر نمايد.

-         سل استخواني مفصلي و نحوه معاينه سل ستون فقرات را دانسته و عملاً انجام دهد.

-         علائم و نشانه هاي سل حنجره و حلق و دهان و گوش را بيان نمايد.

-         مننژيت سلي را تعريف و معاينه باليني را انجام دهد.

-         داروهاي مورد استفاده و عوارض آن را بداند.

-         زمان مداخله جراحي در سل خارج ريوي را شرح دهد.

عوارض مرگ و مير اين بيماريها را ليست نمايد.

شناختي

نگرشي

مهارتي

آشنايي و شناخت دانشجويان به انواع سل خارج ريوي و علايم باليني آنها و نحوه اخذ شرح حال و رسيدن به تشخيص افتراقي و تشخيص اصلي و اقدامهاي لازم براي ارسال نمونه به آزمايشگاه و پاتولوژي و اقدامهاي لازم راديوگرافيكي و آزمايشگاهي درمان مورد لزوم و عوارض و مرگ و مير اين بيماريها

 

1-   سخنراني

2-   ارائه نمونه

3-   ايفاي نقش

4-   پرسش و پاسخ

 

 

 

 

-         شفاهي

-         MCQ

-         بيان مورد

 

 

 

 

 

هدف كلي :..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف بيماري هاري

-         ويرلوژي هاري

-         اپيدميولوژي هاري

-         مخازن و منابع حيواني

-         نحوه ورود ويروس هاري

-         دوره كمون و علائم بيماري

-         نحوه مراقبت از زخم محل گزش

-         نحوه پيشگيري از هاري

-         برخورد با فرد مورد گزش

-         آنتروويروسها كوكساكسي ، اكو پوليوورينو ويروس و ويروس هپاتيت A

-          

در پايان درس دانشجويان بايد قادر باشند

-         بيماري هاري را تعريف نمايند

-         ويروس هاري را بدانند كه در كدام گروه ويروس قرار مي گيرد و ساختار آن را بشناسد

-         اپيدميولوژي و نحوه انتقال و پيشگيري از هاري و تعداد دفعات واكسيناسيون قبل از تماس و پس از تماس را مشخص نمايند.

-         مراقبت صحيح از زخم محل گزش را شرح داده و عمل نمايند

-         برخورد با حيوان مشكوك به هاري را بدانند

-         ويروسهاي خانواده پيكورناويروس شامل پليو و بيماري‌زايي آن و كوكساكي و اكو و بيماريهاي آنها را ليست نمايد.

-         ويروس هپاتيت A و رينوويروس و بيماري آن را شرح دهند

 

شناختي

نگرشي

مهارتي

 

آشنايي دانشجويان با بيماري هاري و راههاي ورود و حيواناتي كه بتوانند هاري را منتقل نمايند و داشتن علائم باليني و نحوه مراقبت از زخم محل گزش و اقدام هاي لازم پيشگيري و درمان

آشنايي دانشجويان با ويروسهاي خانواده پيكورناويروس و بيماريزايي آنها و اقدامهاي پيشگيري از آنها

 

 

1-     سخنراني

2-     ارائه نمونه

3-     ايفاي نقش

4-     پرسش و پاسخ

 

 

 

 

-         شفاهي

-         MCQ

-         بيان مورد

 

 

 

 

 

هدف كلي :..................................

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف: ايدز و تاريخچه

- اپيدميولوژي

- افراد پرخطر

- ويرولوژي

- راههاي ورود

- مقابله سيستم دفاعي

- علائم باليني

- عفونت حاد اوليه

- دوران نهفتگي

- تستهاي تشخيصي

- عفونتهاي فرصت‌طلب و هپاتيت‌هاي B و C

- داروهاي ضد ايدز

- راههاي پيشگيري

- ايدز و حاملگي

 

در پايان درس دانشجويان بايد قادر باشند:

- مفهوم ايدز را بيان كنند

- تاريخچه و اپيدميولوژي اين بيماري را در جهان و ايران بيان نمايند.

- ميزان انتقال ويروس از راههاي مختلف جنسي و در زن و مرد و سرسوزن مشترك و خون و فراورده‌هاي خوني و انتقال مادر به فرزند در مراحل حاملگي و زايمان و شيردهي و فرو رفتن سرسوزن آلوده به دست كاركنان را مقايسه و بازنگري نمايند.

- علل عدم توانائي بدن در ريشه‌كن كردن ويروس را ليست نمايد.

- علائم باليني مراحل مختلف ايدز را با بيمار تا ايفاي نقش كنند

- انواع تستهاي تشخيصي آزمايشگاهي را تفسير نمايند.

- عفونتهاي همزمان سل وتوكسوپلاسموزيس و هپاتيتهاي B و C و نحوه مواجهه با آنها را بيان كنند.

- داروهاي ضد HIV و عوارض آن را ليست نمايند.

- راههاي پيشگيري از بيماري‌ را آموزش دهند.

- به مادر باردار براي كم كردن آلودگي به فرزند آموزش دهند

شناختي

نگرشي

مهارتي

آشنائي دانشجويان يا بيماري ايدز و غرابت آن در رابطه با اعتياد تزريقي و هرج و مرج جنسي و خونهاي كنترل نشده با ايدز

ساختمان ويروسي و نحوه اتصال به سلول

سلول‌هاي داراي گيرنده براي ويروس

دوره نهفتگي اوليه و عفونت اوليه

تستهاي ELISA و Western BloT و PCR, P24Ag

عفونتهاي سل و توكسوپلاسموزيس و PJP

داروهاي موثر به ويروس

چگونگي پيشگيري از بيماري

مراحل حامگي در زنان و شيردهي درخانم آلوده به فرزند

 

 

 

1-     سخنراني

2-     ارائه نمونه

3-     ايفاي نقش

4-     پرسش و پاسخ

 

 

 

 

-         شفاهي

-         MCQ

-         بيان مورد

 

 

 

 

 

هدف كلي :...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام استاد: رويا قاسميان                                                        آخرين مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي                                                                 رشته تحصيلي: بيماريهاي عفوني                                                  سابقه آموزشي :15 سال

گروه آموزشي: بيماريهاي عفوني                                               سابقه تدريس درس مورد نظر :15 سال                            شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس○¢       روش ارزشيابي دانشجو ○ طراحي سوالات امتحاني ○     روش تدريس   ○ lecture &EBM   

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:       پزشكي عمومي                                            مقطع تحصيلي   دكتراي حرفه اي                                                      نيم سال تحصيلي:       دوم                                   دانشكده:    پزشكي                                       تعدا د فراگيران:                                                                                                                                                         

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :       بيماريهاي عفوني                                                   نوع درس: تئوري ¢           عملي    كارآموزي ¢                          تعداد واحد: 3                          ارزشيابي تكويني                دارد               ندارد

                                                                                                                          

 تائيد محتوايي و اجرايي طرح درس: 

 امضاء مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ پاتوژنز عفونتها

ـ ويرولانس ميكروبي

ـ كنترل دماي بدن

ـ هايپرترمي

ـ پاتوژنزتب

ـ علل تب

ـ اهميت كلينيكي تب

ـ انواع تب

ـ نحوه مواجهه و برخورد

 با تب

ـ بيماريهاي تب دار

 زودگذر

ـ بيماريهاي تب دار

 طولاني

ـ تب با منشاء

 ناشناختهFUO

برخورد مناسب با بيمار تب دار،FUO...............................

 

دانشجو بايد قادر باشد كه :

ـ پاتوژنز عفونتها را

 شرح دهد.

ـ ويرولانس ميكروبي را

 تعريف كند.

ـ نحوه كنترل و تنظيم دما

در بدن را توضيح دهد.

ـ تفاوت بين تب و هايپرترمي

 را بطور كامل شرح دهد.

ـ پاتوژنزتب را بيان كند.

ـ علل ايجاد تب در بدن

 بيان كند.

ـ اهميت كلينيكي تب را

 بطور كامل بيان كند.

ـ انواع تب را بصورت

دسته بندي توضيح دهد.

ـ در مرود خواص تب در بدن

بحث كند.

ـ نحوه برخورد با تب را

 قدم به قدم توضيح دهد.

ـ مثالهايي از بيماريهاي

 تب دار زودگذر را بيان كند.

مثالهايي از بيماريهاي

 تب دار طولاني را بيان كند.

ـ تعريف كتب با منشاء

ناشناخته را بطور كامل

 بيان كند.

ـ نحوه برخورد با

 FUO را قدم به قدم

 توضيح دهد.

شناختي:

شناخت تب و انواع ان

شناخت طرح هاي تب

شناخت روش هاي مناسب اندازه گيري تب

انتخاب روش مناسب بررسي بيمار تب دار

نگرشي:

طرح تشخيص هاي افتراقي مناسب

انتخاب روش مناسب بررسي

كاربرد:

افتراق بيمار بدحال و نياز به بستري

 

 

Must learn :تمامي نكات مبحث تب

 

 

 

 

 

Nice to learn:: FUO

 

سخنراني با كمك

Power point

 

2-معرفي بيماران  تب دار


3-طرح مسئله   PBL

 

4- معرفي بيمار

 

5-اسلايد هاي بيماران بخش

 

 

امتحان كتبي :

MCQ- 1

 

OSCE- 2

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :...اسنايي دانشجويان پزشكي با پاتوفيزيولوژي تب،انواع تب،روشهاي ارزيابي و تشخيص تب،افتراق انواع تب ،

هدف كلي :...اشنايي دانشجويان پزشكي با پاتوفيزيولوژي سپسيس،طبقه بندي سپسيس،روشهاي ارزيابي و تشخيص ،افتراق انواع سپسيس ، برخورد مناسب با بيمار مبتلا به سپسيس

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ انواع و درجات

 عفونتهاي خوني

 

ـ تعريف سپسيس

 

ـ تعريف سپسيس شديد

 

ـ تعريف شوك ستپيك

 

ـ صدمات ناشي

از شوك

 

ـ تغييرات

هموديناميك در شوك

 

ـ علل شوك ستپيك

 

ـ علايم شوك ستپيك

 

ـ اپيرومولوژي

 بيماريهاي عفوني

 

ـ اهميت بيماريهاي عفوني در جهان امروز

 

 

دانشجو بايد قادر

باشد كه :

ـ انواع عفونتهاي

خوني را به ترتيب

 شدت بطور كامل

 نام ببرد.

ـ سپسيس را تعريف

 كند و علايم باليني

 آنرا توضيح دهد.

ـ سپسيس شديد 

را تعريف كند و

علايم باليني آنرا

 تا توضيح دهد.

ـ شوك ستپيك را

 تعريف كند و علايم

باليني آنرا

 توضيح دهد.

ـ در مورد صدمات

 ناشي از شوك و

علت آنها را توضيح دهد.

ـ تغييرات هموديناميك

 ايجاد شده در شوك

 را بطور كامل توضيح

 دهد

ـ علل ايجاد

شوك ستپيك را

 تا نام ببرد.

ـ در مورد اهميت

بيماريهاي عفوني

و اثر آن در جامعه

 امروز مشتاقانه

بحث كند.

شناختي:

شناخت سپسيس و اطبقه بندي ان

شناخت پاتوفيزيولوژي سپسيس

شناخت روش هاي مناسب تشخيصي

انتخاب روش مناسب بررسي بيمار تب دار

نگرشي:

طرح تشخيص هاي افتراقي مناسب

انتخاب روش مناسب بررسي

افتراق بيمار بدحال و نياز به بستري

كاربردي: توانايي طبقه بندي بيمار و انتخاب روش مناسب درمان اوليه

 

 

Must learn :تمامي نكات مبحث سپسيس

 

 

 

 

 

Nice to learn:: درمان اختصاصي سپسيس

 

سخنراني با كمك

Power point

 

2-معرفي بيماران  تب دار


3-طرح مسئله

 

4- معرفي بيمارPBL

 

5-اسلايد هاي بيماران بخش

 

 

امتحان كتبي :

MCQ- 1

 

OSCE- 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/08/01
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal